Skład Konsorcjum

Wnioskodawca – konsorcjum naukowe do realizacji projektu – zawiera w swym składzie wzajemnie uzupełniające się kompetencjami podmioty: dwa instytuty, z których Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ITI EMAG specjalizuje się w pracach badawczych i wdrażaniu do przemysłu innowacyjnych technologii związanych między innymi z systemami do monitorowania drgań sejsmicznych, a drugi - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, IGSMiE PAN - w geofizycznych pracach badawczych realizowanych dla przemysłu. Przedsiębiorca Centrum Transferu Technologii EMAG, CCT EMAG specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii do produkcji oraz małoseryjnej produkcji specjalistycznych urządzeń i systemów pomiarowych, między innymi systemów geofizycznych, rozpowszechnianych w ten sposób w kraju i za granicą. Zapewniona została więc w sposób wzorcowy komplementarność kompetencji i zasobów laboratoryjnych poszczególnych podmiotów, niezbędna do prawidłowej i skutecznej realizacji przedmiotu projektu. Dodatkowym atutem jest bardzo duże doświadczenie członków konsorcjum w realizacji tego typu prac.

Wybór ITI EMAG na lidera projektu wynika z posiadanych przez ten instytut udokumentowanych osiągnięć w realizacji różnorodnych systemów pomiarowych pracujących w czasie rzeczywistym i szerokiego zakresu ich wdrożeń.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Lider Projektu, Wnioskodawca

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym - posiadającym kategorię B, o statusie państwowej jednostki organizacyjnej.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze:

 • elektroenergetyki i elektroniki;
 • automatyki przemysłowej;
 • gazometrii i aerometrii;
 • geofizyki, w tym sejsmiki i mikrosejsmologii;
 • automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych i przeróbczych;
 • miernictwa przemysłowego;
 • informatyki i telekomunikacji,
 • aparatury medycznej;
 • ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;
 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska;
 • doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych.

W okresie 31.12.1975-31.12.2012 r. EMAG zrealizował ponad 1300 prac i projektów naukowobadawczych oraz rozwojowych i wdrożeniowych. Urząd Patentowy udzielił EMAG-owi 418 patentów, 77 praw ochronnych na wzory użytkowe i 4 prawa na znaki towarowe oraz objął ochroną 24 zgłoszenia patentowe na wynalazki. EMAG zdobył około 200 nagród i wyróżnień w różnego rodzaju konkursach, giełdach i targach. Ponadto zdobył duże doświadczenie w realizacji projektów i wdrożeń prowadzonych w ramach różnego rodzaju konsorcjów – dotychczas współpracowano z około 30 różnego rodzaju jednostkami naukowymi oraz z ponad 120 przedsiębiorcami.

Główna struktura Instytutu EMAG oparta jest na Zakładzie Naukowo-Badawczym, Zakładzie Badawczo-Rozwojowym i Centrum Badań i Certyfikacji.

Zasoby ludzkie Instytutu EMAG stanowi:

 • 65 pracowników naukowych, w tym: 5 z tytułem naukowym profesora, 2 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku prof. nadzw., 17 ze stopniem naukowym doktora – w tym: 4 na stanowisku prof. nadzw. i 13 na stanowisku adiunkta, 41 asystentów,
 • 1 pracownik badawczo-techniczny,
 • 114 pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • 23 pracowników administracyjnych.

Otwarte przewody doktorskie ma 3 pracowników.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w swej strukturze posiada także komórki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie:

 • zarządzania projektami, tj. Zespół Programowania Badań oraz Dział Koordynacji Projektów,  – zajmujący się także nadzorowaniem i zabezpieczaniem praw własności
 • transferu technologii, tj. Dział Komercjalizacji Badań.

Wykaz posiadanych laboratoriów, pracowni, stanowisk badawczych niezbędnych do realizacji zgłaszanego projektu badań stosowanych

 1. Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej Centrum Badań i Certyfikacji EMAG
 2. Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych Centrum Badań i Certyfikacji EMAG
 3. Laboratorium Badań Sprzętu Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Certyfikacji EMAG
 4. Stanowisko do badania systemów mobilnych i systemów teletransmisji danych. Centrum Badań i Certyfikacji EMAG
 5. Stanowisko do badania systemów on-line Centrum Badań i Certyfikacji EMAG

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (konsorcjant)

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (konsorcjant) jest placówką naukowo-badawczą prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroko rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi. Badania prowadzone w Instytucie charakteryzuje interdyscyplinarność i kompleksowość ujęcia i są one prowadzone w pełnym cyklu od badań podstawowych do aplikacji.

Tematyka realizowanych prac jest bardzo ściśle powiązana z realiami gospodarczymi kraju, przede wszystkim z problemami zrównoważonego rozwoju, innowacyjnością i koniecznością wypełniania przez Polskę umów międzynarodowych. Badania naukowe prowadzone przez zespoły badawcze Instytutu przyczyniają się do rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi i energią, obejmującej takie dziedziny jak: geologia, górnictwo, energetyka i ochrona środowiska. Badania te są zgodne z wytycznymi Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Działalność Instytutu realizowana jest w czterech zakładach naukowych:

 • Zakład Polityki i Badań Strategicznych,
 • Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego,
 • Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska,
 • Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych.

Instytut GSMiE PAN posiada trzy specjalistyczne laboratoria, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą obsługiwaną przez doświadczoną kadrę z wieloletnim stażem. W laboratoriach tych prowadzone są badania znajdujące zastosowania w praktyce, prace badawczo-rozwojowe oraz badania własne dla potrzeb realizacji prac magisterskich i doktorskich. W projekcie zaangażowane będzie Laboratorium Metod Falowych. W laboratorium tym prowadzone są badania metodami falowymi w zakresie rozpoznania struktury i właściwości różnych ośrodków geologicznych oraz ich zachowania w zróżnicowanych warunkach. Laboratorium specjalizuje się w doskonaleniu metodyki pomiarowej i interpretacyjnej oraz w nowych rozwiązaniach sprzętowych w zakresie metod sejsmiki inżynierskiej i górniczej, sejsmologicznej, sejsmoakustycznej, sejsmometrycznej i elektromagnetycznej (georadarowej). Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę czołowychświatowych producentów oraz wspomagające specjalistyczne oprogramowanie. Wyniki badań znajdują zastosowanie w praktyce w analizie procesów osuwiskowych, zapadliskowych, stateczności obwałowań przeciwpowodziowych, oceny jakości podłoża pod obiekty budowlane, powierzchniowe i podziemne, jak również dla potrzeb prowadzenia efektywnych i bezpiecznych prac górniczych i tunelowania.

Zatrudnienie w IGSMiE PAN wg stanu na dzień 31.12.2011 przedstawia się następująco:

Ogółem 105 pracowników, w tym:

 • Profesor zwyczajny – 7 (1 jest członkiem PANu),
 • Profesor nadzwyczajny (dr hab.) – 8,
 • Adiunkci – 9,
 • Asystenci – 14,
 • Pozostali - 68.

Dorobek publikacyjny pracowników Instytutu w ciągu ostatnich trzech lat to:

 • 51 publikacji w czasopismach umieszczonych w bazie Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor),
 • 236 publikacji w innych krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych
 • 8 monografii wydanych w języku angielskim,
 • 58 monografii wydanych w języku polskim,
 • 14 rozdziałów w monografiach wydanych w języku angielskim,
 • 47 rozdziałów w monografiach wydanych w języku polskim,
 • 33 artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych konferencji międzynarodowych (w języku angielskim),
 • 31 artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych wydanych w języku polskim,
 • 34 artykuły, anonse, wywiady itp. w nierecenzowanych publikacjach służących upowszechnianiu nauki.

Instytut realizuje również projekty badawcze i rozwojowe. W latach 2009 – 2011 realizowano ich 8:

 1. Grant nr N N525 2064 33 – Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim – 2007–2010
 2. Grant nr N521 020 31/3715 – Badania oddziaływania CO2 na wybrane mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności dla geologicznej sekwestracji CO2 – 2007– 2009
 3. Grant nr N524 025 32/2619 – Sekwestracja CO2 poprzez mineralną karbonatyzację w odpadach mineralnych dla celu likwidacji kopalń podziemnych – 2007–2009
 4. Grant nr N N525 363935 – Prognoza pojemności magazynów płynnych węglowodorów w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków naturalnych i czynników górniczo-technicznych – 2008 – 2010
 5. Grant nr N N524 368037 – Określenie stopnia odporności zaczynów cementowych dla zastosowania w technologiach wiertniczych geologicznego składowania CO2 – 2009–2012
 6. Projekt badawczo-rozwojowy nr R09-0003-04/2008 - Kompleksowe wykorzystanie wód termalnych w kontekście poprawy bilansu wodnego i ograniczenia lub likwidacji ilości zatłaczanych wód do górotworu – 2008–2012
 7. Projekt badawczo-rozwojowy nr R14-0016-04/2008 - Oceny systemów gospodarki odpadami komunalnymi i metody ich wartościowania w procesie podejmowania decyzji – 2008–2011
 8. Foresight w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych (Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii) – 2009–2012

Instytut regularnie realizuje projekty unijne. W ubiegłych trzech latach (2008 – 2011) był zaangażowany w 10 takich projektach:

 1. Laboratorium in-situ podziemnego składowania CO2 (Kontrakt nr SES6-CT-2004-502599) akronim CO2SINK – 2004–2010
 2. Zintegrowana technologia eksploracji geofizycznej głębokich i spękanych systemów geotermalnych (akronim I-GET) – w ramach 6 PR UE (Kontrakt 518378 (SES6)) – 2005–2009
 3. Regulacje prawne dotyczące geotermii – ciepło (akronim GTR-H) – w ramach Inteligentna energia – Europa (Kontrakt nr EIE/06/007/SI2.442647) – 2006–2009
 4. Geologiczne magazynowanie CO2: Badania dotyczące monitoringu i weryfikacji technologii (akronim CO2ReMoVe) – w ramach 6 PR UE (Kontrakt nr 518350 (SES6) – 2006–2011
 5. Projekt budowy europejskiej wielkogabarytowej infrastruktury badawczej do badań Teorii Wielkiej Unifikacji i Astrofizyki Neutrin (akronim LAGUNA), w ramach FP7- Infrastructures-2007-1 (Kontrakt nr 212343) – 2008–2011
 6. Społeczności geotermalne – demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w integracji na małą skalę z innymi OZE wraz z modernizacją i opomiarowaniem (akronim GEOCOM), w ramach FP7 (Kontrakt nr 212343) – 2010–2014
 7. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - projekt pn. „Zrównoważone zarządzanie środowiskiem wodnym” INTERREG IVC SIGMA for Water (Subsidy Contract) – 2010–2013
 8. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - projekt pn. „Narzędzia dla zintegrowanego zarządzania zasobami energetycznymi biomasy” INTERREG IVC TIMBER – 2010–2011
 9. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - projekt pn. „Akcelerator e-mobilności” INTERREG IVC E-Mob – 2010–2011
 10. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - projekt pn. „Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+” INTERREG IVC – 2011

W ciągu ubiegłych trzech (2008 – 2011) lat Instytut realizował wiele umów z podmiotami krajowymi z zagranicznymi, rozwiązując ich problemy. Podział według kategorii zleceniodawców przedstawia się następująco:

 • 14 umów z Ministerstwami,
 • 27 umów z jednostkami naukowo–badawczymi,
 • 56 umów z podmiotami sektora górniczego,
 • 46 umów z urzędami administracji terenowej,
 • 52 umowy z innymi podmiotami gospodarczymi,
 • 8 umów z podmiotami gospodarczymi – zagranicznymi.

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015