Zgodność projektu

 Projekt jest zgodny z następującymi politykami krajowymi oraz horyzontalnymi UE:

 • Dodatkowości – środki finansowe pochodzące z budżetu Państwa wywołują efekt dźwigni finansowej, czyli powodują zaangażowanie sektora prywatnego w realizowanie działań współfinansowanych ze środków krajowych.
   
 • Komplementarności i spójności z innymi politykami wspólnotowymi – działania podejmowane przez Polskę, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, współfinansowane przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Wspólnotę Europejską. Spójność interwencji funduszy strukturalnych z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty wynika ze Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i zapisów programów operacyjnych.  
   
 • Koncentracji – dla osiągnięcia zakładanych celów środki finansowe i wysiłki regulacyjne podejmowane w Polsce będą koncentrowane w ograniczonych dziedzinach, a w odniesieniu do przestrzeni na określonych obszarach. Podstawowym obszarem wsparcia w tym projekcie jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego EMAG.
   
 • Koordynacji – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewnia koordynację pomiędzy pomocą z poszczególnych funduszy, w tym strukturalnych i Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego, a Interwencjami EBI i innych istniejących instrumentów finansowych. 
   
 • Oceny – będzie ona stosowana w celu poprawy jakości, skuteczności i spójności interwencji pochodzących z budżetu Państwa, z uwzględnieniem specyficznych problemów strukturalnych, z jednoczesnym uwzględnieniem celu zrównoważonego rozwoju i innych właściwych regulacji wspólnotowych w zakresie wpływu na środowisko oraz strategicznej oceny środowiskowej.   
   
 • Równość szans– w Projekcie zaangażowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co przyczynia się do faktu, iż Projekt jest zgodny z zasadą równości szans w UE. Przy realizacji niniejszego Projektu powołano zespoły mieszane, które posiadają doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak i są ekspertami w poszczególnych dziedzinach. W trakcie realizacji Projektu Wnioskodawca nie wyklucza zatrudnienia dodatkowych osób, które w istotny sposób wpłyną na jego przebieg. Podczas doboru kadry kierownik Projektu wybrał najlepszy zespół bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, który swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyni się do sprawnej, terminowej i zgodnej z założeniami realizacji niniejszego Projektu. Niniejsza polityka doboru kadry w istotny sposób wpłynie na podniesienie świadomości w zakresie korzyści, jakie płyną ze sprawiedliwego, niedyskryminowanego i spójnego społeczeństwa, w którym wszyscy mają równe szanse, co potencjalnie będzie miało ogromy wpływ na pracujących w Projekcie ludzi oraz na ich kontakty w życiu zawodowym i prywatnym. Całość podejmowanych działań podczas realizacji niniejszego Projektu przełoży się na rzecz likwidacji barier dyskryminujących i poprawę jakości kapitału ludzkiego, jak również zwiększenie spójności społecznej.
   
 • Społeczeństwo obywatelskie – Projekt jest zgodny z zasadą społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ zakłada podniesienie jakości życia poszczególnych grup ludzi, a co za tym idzie społeczeństwa jako całości. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa informacji w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.
 • Trwały zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) – niniejszy Projekt jest pozytywny pod względem trwałego zrównoważonego rozwoju. Podstawową zasadą stosowaną przy realizacji celów Projektu jest znalezienie konsensu pomiędzy efektywnością ekonomiczną podejmowanych działań, a wymogami zrównoważonego rozwoju, przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015